O Centru Ahil

Izvajamo terapevtske in svetovalne dejavnosti – inidividualno, partnersko, družinsko in skupinsko terapijo. Izvajamo programe tehnik sproščanja, hipnoterapije in čuječnosti. Pokrivamo področja diagnostike in mediacije. Izobražujemo s področij medosebnih odnosov, stresa, izgorelosti, psihologije čustev, obvladovanja stresa v zahtevnih čustvenih dialogih, veščin reševanja sporov, mediacije, pomoči na področju zasvojenosti, travm itd. Kot prvi v Sloveniji in eni redkih na svetu izvajamo Managerske psihološke preglede.

Ko govoriš, zgolj ponavljaš, kar že veš. Toda če poslušaš, lahko izveš veliko novega.

O CENTRU AHIL

Terapevtsko-izobraževalni center Ahil je namenjen podpori in pomoči ljudem, ki potrebujejo različne oblike psihološke pomoči ali iščejo prave informacije s področja psihološkega razumevanja ljudi. Center Ahil se nahaja v Celovških dvorih v Šiški, v Ljubljani. Ima pet terapevtskih sob, večjo sobo za skupinsko terapijo in za programe tehnik sproščanja, svoja parkirišča, recepcijo in vso ostalo infrastrukturo, ki omogoča obiskovalcem centra večjo dostopnost ter prijetno počutje. V centru delujejo psihologi, psihoterapevti različnih modalitet in strokovnjaki z drugih področij, vsi pa imajo na svojem področju dolgoletne izkušnje.

V Centru Ahil poslušamo, slišimo in razumemo zgodbo vsakega posameznika.

Uglašeni medosebni odnosi so temelj zadovoljstva, pripomorejo pa tudi k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju ter daljši življenjski dobi.

Terapevtsko-izobraževalni center Ahil
Terapevtsko-izobraževalni center Ahil

ZAKAJ OBISKATI CENTER AHIL?

– ker v njem delujemo strokovnjaki, ki se med seboj povezujemo in nudimo celovito obravnavo,

– ker imamo dolgoletne izkušnje in zagotavljamo visoko raven strokovnosti,

– ker imamo radi svoje delo.

Našim klientom pomagamo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih in krepimo občutke zadovoljstva, sprejetosti in samozavesti. Nudimo jim znanja in veščine, da bodo:

– krepili svoje potenciale,

– razumeli, da dobro poznavanje sebe v telesnem, psihičnem in čustvenem smislu pomembno vpliva na kakovost medosebne dinamike,

– svoja čustva lažje prepoznali, jih obvladovali, izražali in se ustrezno odzivali na čustva drugih,

– bolje obvladovali stres in njegove posledice,

– doživljali manj osamljenosti, praznine in nemoči,

– znali izbrati ustreznejše odzive v konfliktnih situacijah,

– prepoznali vpliv medosebnih odnosov na vseh področjih življenja,

– poglobili zavedanje, da so kakovostni medosebni odnosi vodilo posameznikovega zdravja in sreče,

– v težkih čustvenih situacijah lažje poiskali ustrezno strokovno pomoč oziroma terapijo.

SVETOVALCI IN TERAPEVTI

Ahil-svetovalci-mala

ANKA PATRU,
univ. dipl. psih.

doc. dr. TJAŠA DIMEC ČASAR, doktorica psiholoških znanosti
MANJA RANČIGAJ GAJŠEK,
univ. dipl. psih.
ŠPELA BYRNE,
univ. dipl. psih.
dr. BERNARDA LOGAR ZAKRAJŠEK, doktorica psiholoških znanosti

dr. STAŠA STROPNIK,
doktorica psiholoških znanosti

VEDRANA ĐURAŠIN,
univ. dipl. psih.

PETER TOPIČ,
univ. dipl. soc. del.
CenterAhil_AnkaPatru
ANKA PATRU
univ. dipl. psih.

Anka Patru je univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka, mediatorka, mediatorka trenerka, ustanoviteljica in strokovna vodja Centra Ahil.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju je opravila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike iz sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Terapevtske veščine dopolnjuje z znanjem, ki ga je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije in izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski. Opravljen ima tudi osnovni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike. Leta 2003 se je izobrazila za meditorja na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2005 je zaključila nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in izobraževanje za trenerja mediatorjev. Trenutno je v procesu pridobivanja certifikata za »Emotional focus couple« terapevta in se izobražuje iz programov čuječnosti.

Svojo poklicno pot je pričela kot psihologinja v gimnaziji, kjer se je lahko dobro spoznala s psihologijo mladostnikov in njihovih družin. Kot sistemska družinska terapevtka je lahko svoje znanje uporabila v številnih pogovorih z družinami, kjer je prepoznala velik pomen partnerskih odnosov za funkcioniranje družine. Globlje razumevanje stisk posameznikov je pridobila pri delu na telefonu Klic v duševni stiski, ki ji je pomembno vplival na njeno nadaljnjo terapevtsko pot.

V zadnjih 20 letih deluje v okviru zasebne prakse in nudi psihološko pomoč ter podporo številnim posameznikom in parom. Tedensko opravlja individualne in partnerske terapije. Na podlagi izkušenj je večkrat klicana na predavanja različnih organizacij, kjer skozi izkustvene delavnice pomaga slušateljem razumeti dinamiko medosebnih odnosov, zakaj je v zahtevnih dialogih tako težko in, predvsem, kaj se dogaja z našimi in s sogovornikovimi čustvi.

Na področju mediacije je članica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, zunanja sodelavka in trenerka pri mediacijski napotitveni službi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, članica Sveta za mediacijo pri mediacijski pisarni ZD Maribor/UKC Maribor/SP Ptuj in Mediacijskem centru ZD Ljubljana. Od leta 2003 je mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani, sodeluje tudi z Okrožnim sodiščem v Kranju.

Kot mediatorka in komediatorka je opravila več kot 800 mediacij (družinskih, gospodarskih, mediacij v zdravstvu in mediacij z več udeleženci). Že od samega začetka razvoja mediacije v zdravstvu pri njem aktivno sodeluje, je vodja in trenerka različnih usposabljanj s področja mediacijskih veščin in mediacije v zdravstvu. Prav tako je večkrat klicana v različne zavode, kjer nastajajo nesporazumi oziroma spori, in s pomočjo mediacije pomaga pri razrešitvi le-teh.

Je ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil, ki združuje strokovnjake psihologe, klinične psihologe in psihoterapevte. Delo v Centru Ahil jo strokovno izpolnjuje in navdaja s hvaležnostjo, da lahko opravlja svoje delo s srcem in v okolju, ki ji omogoča občutek osebnega razvoja in varnosti.

CenterAhil_ManjaRancigajGajsek
MANJA RANČIGAJ GAJŠEK
univ. dipl. psih.

Manja Rančigaj Gajšek je univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologije in vedenjsko-kognitivna terapevtka pod supervizijo.

Poklicno pot je začela v psihološki ambulanti za otroke in mladostnike in delo z mladimi še vedno čuti kot velik izziv in svoje poslanstvo. Ob tem se zaveda, kako pomemben del je sodelovanje z njihovimi starši. Nekaj časa je delovala v svetovalni službi osnovne šole, kjer je pridobila pomembna spoznanja o šolskem sistemu in delovanju otrok, staršev in učiteljev znotraj njega. Leta 2012 se je zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in leta 2020 zaključila specializacijo iz klinične psihologije. Delala je z odraslimi na področju soočanja z boleznijo in zdravljenjem, pred večjimi operativnimi posegi in po njih ter ob zdravljenju prekomerne debelosti. Trenutno je zaposlena na oddelku intenzivne terapije otrok, kjer izvaja diagnostično, svetovalno in terapevtsko obravnavo z otroki ob poškodbah in hudih boleznih otrok ter z njihovimi starši. Zaključuje večstopenjsko izobraževanje za naziv vedenjsko-kognitivna terapevtka pri Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.

Redno se udeležuje znanstvenih kongresov ter izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja psihološkega dela s starši in z otroki ob hujših in kroničnih boleznih ter psihološke podpore ob travmatskih dogodkih. Predava in pripravlja učne delavnice na različnih srečanjih in izobraževanjih, predvsem o psiholoških vsebinah, pomembnih za delo zdravstvenega osebja. Kot prostovoljka sodeluje z Rdečim križem Ljubljana pri nudenju psihosocialne prve pomoči ob naravnih in drugih večjih nesrečah.

Dolgo se je aktivno udejstvovala v športu in glasbi, ki ostajata pomemben del njenega življenja. Predvsem z aktivnostmi v naravi išče notranje ravnovesje. Najbolj jo z novo energijo napolnijo potovanja v drugačne kraje – med ljudi, njihove navade, v njihovo naravo in kulturo. Tudi zato, ker se je vedno lepo vrniti domov. V Večino prostega časa z veseljem preživlja z možem in s hčerkama.

CenterAhil_SpelaByrne
ŠPELA BYRNE
univ. dipl. psih.

Špela Byrne je univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka ter supervizorka.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je zaključila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike in sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Dodatna znanja je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije, izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski in izobraževanjih za obvladovanje vedenjskih težav. Leta 2017 je zaključila študij supervizije po relacijskem modelu in je v pridobivanju licence supervizorja na Socialni zbornici.

Od 2003 je zaposlena v Centru za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kjer dela svetovalno in terapevtsko z uporabniki, njihovimi družinami in zaposlenimi. Ima bogate izkušnje na področju vedenjskih težav oseb s posebnimi potrebami in oseb s spektroavtističnimi motnjami ter timskega dela.

Izvaja izobraževanja na področju vedenjskih težav, odraščanja oseb s posebnimi potrebami, dela z družinami in v timu za različne organizacije, za družine je v okviru Zveze Sožitje izvedla več predavanj na seminarjih za družine. Supervizije je izvajala v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in OŠ Jela Janežiča.

V okviru Centra Ahil opravlja družinske, partnerske in individualne terapije ter svetovanje. Organizacijam nudi tudi supervizijo.

Je poročena in živi z možem in s tremi otroki.

CenterAhil_BernardaLogarZakrajsek
dr. BERNARDA LOGAR ZAKRAJŠEK
doktorica psiholoških znanosti

Dr. Bernarda Logar Zakrajšek je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije in univerzitetna diplomirana psihologinja.

Leta 1999 je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in se zaposlila na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer je kmalu dobila priložnost nadaljevanja študija v obliki specializacije iz klinične psihologije, ki ga je zaključila leta 2004. Leta 2005 je pridobila znanstveni magisterij s področja psihologije, leta 2018 pa naziv doktorice psiholoških znanosti z dizertacijo na temo napovednih dejavnikov kakovosti življenja pri bolnikih po presaditvi ledvice.

Opravljenih ima več izobraževanj s področja psihološke diagnostike in terapevtskih pristopov, ki se uporabljajo pri obravnavi bolnikov s telesnimi in z duševnimi boleznimi. Zaključila je II. stopnjo izobraževanja iz vedenjsko kognitivne terapije.

Zaposlitev na področju zdravstva ji nudi številne izzive. Njeno delo obsega psihodiagnostično, svetovalno in terapevtsko dejavnost z odraslimi v najtežjih življenjskih situacijah. Zavzema se, da dobijo bolniki pri spoprijemanju z boleznimi celovito obravnavo, ki poleg dobre zdravstvene oskrbe vključuje tudi psihološko podporo. Slednja se najpogosteje nanaša na priložnost razreševanja občutkov izgube, a hkrati tudi na aktivacijo zaščitnih dejavnikov, ki izhajajo iz bolnikovih notranjih in zunanjih virov pomoči.

Kot predavateljica redno sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Dolgoletne izkušnje ima z vodenjem interaktivnih delavnic, kjer se posveča tematiki komunikacije in sporočanja slabe novice. Je članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, kjer vodi Komisijo za specializacijo.

Živi z možem in z dvema otrokoma.

dr. STAŠA STROPNIK doktorica psiholoških znanosti
dr. STAŠA STROPNIK
doktorica psiholoških znanosti

Dr. Staša Stropnik je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije, univerzitetna diplomirana psihologinja in vedenjsko-kognitivna terapevtka pod supervizijo.

Od leta 2009 je zaposlena na Pediatrični kliniki, na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo. Najprej je bila na Pediatrični kliniki zaposlena kot mlada raziskovalka, leta 2014 je doktorirala iz razvojnopsiholoških študij na temo temperamenta malčka kot napovednika prilagoditvenih spretnosti in doseganja mejnikov socialno-čustvenega razvoja. Po tem je bila na istem kliničnem oddelku zaposlena kot psihologinja in po štiriletni specializaciji iz klinične psihologije leta 2019 pridobila naziv specialistka klinične psihologije. Od leta 2020 je članica strokovnega sveta Zbornice za klinično psihologijo Slovenije.

Ves čas svoje poklicne poti se je doma in v tujini dodatno izobraževala predvsem iz področja klinične psihologije otrok in mladostnikov ter kognitivno-vedenjske terapije. Njeno delo obsega diagnostično in terapevtsko obravnavo različnih težav otrok in mladostnikov (na učnem, vedenjskem, čustvenem in socialnem področju) in svetovalno delo z njihovimi starši. Sodeluje tudi pri raziskovalnem delu in kot predavateljica sodeluje na različnih strokovnih srečanjih.

VEDRANA ĐURAŠIN univ. dipl. psih.
VEDRANA ĐURAŠIN
univ. dipl. psih.

Vedrana Đurašin je univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, družinska in partnerska sistemska terapevtka ter licencirana vodja treningov starševstva Neverjetna leta.

Leta 2007 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za svojo poklicno pot je izbrala delo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami na Službi za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike UKCLJ, kjer dela že več kot deset let.

Znanje iz klinične psihologije je, poleg vsakdanjega dela ter dodatnega izobraževanja v Sloveniji in v tujini, izpopolnjevala na štiriletni specializaciji, ki je vključevala delo z otroki, mladostniki in odraslimi na različnih področjih klinične prakse. Prva psihoterapevtska znanja je pridobivala na področju kognitivno vedenjske psihoterapije in ima zaključeno prvo stopnjo v izobraževalnem programu Društva za kognitivno in vedenjsko terapijo Slovenije. Nadaljevanje psihoterapevtskega študija jo je peljalo na štiriletni študij sistemske družinske in partnerske psihoterapije pri Medicinski fakulteti UL, v sodelovanju z londonsko Tavistock kliniko, ki ga je uspešno zaključila leta 2019. Strokovnost in kakovost pri delu ji med drugim omogoča tudi redna vključenost v supervizorski proces.

Leta 2015 se je začela izobraževati za vodjo treningov starševstva po programu Neverjetna leta, ki na svetovni ravni velja za eno izmed znanstveno dokazano učinkovitih metod pri vzgoji in obvladovanju težavnega vedenja otrok. Trenutno je licencirani vodja (leader) in v postopku pridobitve naziva trener (coach). Je redna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo.

V centru Ahil vodi partnerske in individualne terapije ter izvaja kliničnopsihološko diagnostiko otrok, mladostnikov in odraslih.

TAMARA MEŠKO
univ. dipl. psih.

Tamara Meško je univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologije, z dokončano drugo stopnjo izobraževanja iz vedenjsko-kognitivne terapije.

Že v času študija je njeno zanimanje pritegnilo klinično psihološko delo, zato se je vključevala v različne oblike prostovoljnega dela preko Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani ter v Službi za otroško psihiatrijo, UKC Ljubljana.

Leta 2015 se je kot pripravnica zaposlila na Nevrološki kliniki v Ljubljani ter tam delala z odraslimi z različnimi nevrološkimi stanji in obolenji. Tam je bila zaposlena do aprila 2017, nato pa je nove izzive poiskala na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, kjer je zaposlena še danes. Avgusta 2019 je pričela z opravljanjem specializacije iz področja klinične psihologije, kjer v sklopu kroženj v različnih ustanovah, ki obravnavajo področje duševnega zdravja otrok, mladostnikov in odraslih, nadgrajuje svoje znanje in izkušnje v sodelovanju z izkušenimi mentorji.

V letu 2020 je postala tudi redna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo.

Tekom poklicne poti se je izobraževala s področja klinične psihologije otrok, mladostnikov in odraslih ter se usposabljala v uporabi različnih psihodiagnostičnih sredstev. Njeno delo zajema predvsem diagnostično in tudi terapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov s težavami na različnih področjih funkcioniranja, hkrati pa ob tem tesno sodeluje tudi z njihovimi starši.

LARA PENNONE ŠUŠTAR
magistrica psihologije

Lara Pennone Šuštar je magistrica psihologije in edukantka II. stopnje vedenjsko-kognitivne terapije.

Leta 2016 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, kjer je pomoč nudila predvsem odraslim z možgansko-žilnimi boleznimi in v centru za zgodnje odkrivanje demenc. Njena pot se je nadaljevala na Kirurški kliniki UKC Ljubljana, kjer je v otroški intenzivni enoti in na oddelku otroške kirurgije delala s starši in otroki po poškodbah in boleznih. Od leta 2020 je zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer deluje v okviru Razvojne ambulante.

Zaključuje drugo stopnjo izobraževanja iz vedenjsko kognitivne terapije, nedavno pa je končala izobraževanje iz paliativne oskrbe. Na strokovnih srečanjih sodeluje kot predavateljica in vodja delavnic, predvsem na področju komunikacije v zdravstvu in psihološkega vidika zdravstvene obravnave otrok. Piše strokovne prispevke za domače publikacije in tuje poljudnoznanstvene spletne strani.

V Centru Ahil vodi področje učenja tehnik sproščanja in avtogenega treninga. V okviru Managerskih psiholoških pregledov uči posameznike prepoznavanja lastnih čustev in misli, ter posledično obvladovanja le teh.

CenterAhil_PeterTopic
PETER TOPIĆ
univ. dipl. soc. del.

Peter Topić je univerzitetni diplomirani socialni delavec, psihoterapevt in certificirani terapevt na področju zasvojenosti s seksualnostjo.

Diplomiral je na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Po sedmih letih izobraževanja iz transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću je na inštitutu Psihopolis pridobil naziv TAP (Transactional Analyst – Psychotherapist). Specialistični študij je nadaljeval na mednarodnem inštitutu IITAP (International Institute for Trauma and Addiction Professionals) pri priznanem strokovnjaku na področju zasvojenosti s seksualnostjo dr. Patricku J. Carnesu v Londonu in v ZDA. Leta 2011 je zaključil specialistični študij v ZDA in s tem postal prvi Slovenec in peti Evropejec, ki je pridobil naziv CSAT (Certified Sex Addiction Therapist).

Je predavatelj na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (Sigmund Freud University Ljubljana). Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (www.nijz.si) je v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje član interdisciplinarne delovne skupine za področje nekemičnih zasvojenosti. Je tudi avtor knjige ‘Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane’, ki je izšla novembra 2015. Prevedel je še knjigo o seksualni zasvojenosti dr. Patricka J. Carnesa ‘Ne recite temu ljubezen’, za slovensko izdajo naslednje Carnesove knjige ‘V senci interneta’ pa je prispeval obširno spremno besedo. Spremno besedo je napisal tudi za slovensko izdajo knjige dr. Kennetha M. Adamsa Po tihem zapeljani in za srbsko izdajo Carnesove knjige Izlazak iz senke zavisnih od seksa. Predava na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini.

Inštitut za zasvojenosti in travme

KJE JE CENTER AHIL?