Psihoterapevti

Strokovnjaki centra Ahil

VODJA Centra Ahil

Anka Patru

Anka Patru, univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka, mediatorka, mediatorka trenerka, ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju je opravila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike iz sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Terapevtske veščine dopolnjuje z znanjem, ki ga je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije in izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski. Opravljen ima osnovni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike in izobraževanje za »Emotional focus couple« terapevta. Leta 2003 se je izobrazila za meditorja na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2005 je zaključila nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in izobraževanje za trenerja mediatorjev.

Svojo poklicno pot je pričela kot psihologinja v gimnaziji, kjer se je lahko dobro spoznala s psihologijo mladostnikov in njihovih družin. Kot sistemska družinska terapevtka je svoje znanje uporabila v številnih pogovorih z družinami, kjer je prepoznala pomemben vpliv partnerskega odnosa na funkcioniranje družine. Globlje razumevanje stisk posameznikov je pridobila pri delu na telefonu Klic v duševni stiski, ki je pomembno vplival na njeno nadaljnjo terapevtsko pot.
Zadnjih 20 let deluje v okviru zasebne prakse in nudi psihološko pomoč ter podporo številnim posameznikom in parom. Je izkušena predavateljica, ki pomaga skozi izkustvene delavnice slušateljem razumeti dinamiko medosebnih odnosov – zakaj je v zahtevnih dialogih tako težko in predvsem – kaj se takrat dogaja z našimi in s sogovornikovimi čustvi.

Je članica Sveta za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, zunanja sodelavka in trenerka pri mediacijski napotitveni službi Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, članica Sveta za mediacijo pri mediacijski pisarni ZD Maribor/UKC Maribor/SP Ptuj in Mediacijskem centru ZD Ljubljana. Od leta 2003 do 2022 je bila mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Kranju.

Kot mediatorka in komediatorka je opravila več kot 800 mediacij (družinskih, gospodarskih, v zdravstvu in mediacij z več udeleženci). Je vodja in trenerka različnih usposabljanj s področja mediacijskih veščin in mediacije v zdravstvu.

Je ustanoviteljica in vodja Terapevtsko-izobraževalnega centra Ahil, ki združuje strokovnjake psihologe, klinične psihologe in psihoterapevte.

Dr. Bernarda Logar Zakrajšek

Dr. Bernarda Logar Zakrajšek je doktorica psiholoških znanosti in specialistka klinične psihologije.

Leta 1999 je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in se zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je kmalu dobila priložnost nadaljevanja študija v obliki specializacije iz klinične psihologije, ki ga je zaključila leta 2004. Leta 2005 je pridobila znanstveni magisterij s področja psihologije, leta 2018 pa naslov doktorice psiholoških znanosti. Opravljenih ima več izobraževanj s področja kliničnopsihološkega ocenjevanja in psihoterapevtskih pristopov, ki so priznani v zdravstveni dejavnosti. Zaključila je II. stopnjo izobraževanja iz vedenjsko kognitivne terapije. Dolgoletne izkušnje ima z vodenjem interaktivnih delavnic o komunikacijskih veščinah v stresnih situacijah, kjer je potrebno poleg sporočanja prepoznavati tudi lastna čustva in se odzivati na čustva drugih.

Pri delu uporablja svetovalne in psihoterapevtske tehnike, ki izhajajo iz kognitivno vedenjskih ter dinamskih modelov razumevanja človeka in njegovega funkcioniranja. Opisano dopolnjuje s pristopi pozitivne psihologije, ki se osredotočajo na človekove potenciale in zaščitne dejavnike. Najpogosteje obravnava kliente z akutnimi ali dolgotrajšnejšimi težavami na področju regulacije čustvovanja ali razpoloženja, samopodobe, medosebnih odnosov, motivacije ter strategij reševanja problemov.

Je članica Zbornice kliničnih psihologov, kjer vodi Komisijo za specializacijo.

DR. Manja Rančigaj Gajšek

Dr. Manja Rančigaj Gajšek je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije in akreditirana vedenjsko kognitivna terapevtka.

Leta 2009 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela v psihološki ambulanti za otroke in mladostnike in delo z mladimi še vedno čuti kot svoje poslanstvo. Nekaj časa je delovala v svetovalni službi osnovne šole, kjer je pridobila pomembna spoznanja o šolskem sistemu in delovanju otrok, staršev in učiteljev znotraj njega. Od leta 2012 je zaposlena v UKC Ljubljana. Delala je z odraslimi na področju soočanja z boleznijo in zdravljenjem, pred večjimi operativnimi posegi in po njih ter ob zdravljenju prekomerne debelosti. Trenutno je zaposlena na enoti za intenzivno terapijo otrok, kjer nudi psihološko podporo kritično bolnim ali poškodovanim otrokom in njihovim staršem.

Redno se udeležuje znanstvenih in strokovnih kongresov ter izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področja psihološkega dela s starši in otroki ob hujših in kroničnih boleznih ter psihološke podpore ob travmatskih dogodkih. Sama predava in pripravlja učne delavnice na različnih srečanjih in izobraževanjih, predvsem o psiholoških vsebinah, pomembnih za delo zdravstvenega osebja. Kot prostovoljka je sodelovala z Rdečim križem Ljubljana pri nudenju psihosocialne prve pomoči ob naravnih in drugih večjih nesrečah. Je članica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil izvaja kliničnopsihološko diagnostiko ter vedenjsko-kognitivno terapijo otrok in mladostnikov.

Špela Byrne

Špela Byrne je univerzitetna diplomirana psihologinja, partnerska in družinska terapevtka ter supervizorka.

Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je zaključila štiriletni podiplomski študij družinske dinamike in sistemske terapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je potekal v povezavi z Inštitutom za družinsko terapijo v Londonu. Dodatna znanja je pridobila na osnovnem izobraževanju iz vedenjsko kognitivne terapije, podiplomskem študiju iz psihoterapije, izobraževanju za svetovalca na telefonu Klic v duševni stiski in izobraževanjih za obvladovanje vedenjskih težav. Leta 2017 je zaključila študij supervizije po relacijskem modelu in je pridobila licenco supervizorja na Socialni zbornici.

Od 2003 je zaposlena v Centru za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe po pridobljeni možganski poškodbi, kjer dela svetovalno in terapevtsko z uporabniki, njihovimi družinami in zaposlenimi. Ima bogate izkušnje na področju vedenjskih težav oseb s posebnimi potrebami in oseb s spektroavtističnimi motnjami ter timskega dela.

Izvaja izobraževanja na področju vedenjskih težav, odraščanja oseb s posebnimi potrebami, dela z družinami in v timu za različne organizacije, za družine je okviru Zveze Sožitje izvedla več predavanj na seminarjih za družine. Supervizije je izvajala v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, OŠ Jela Janežiča, Cirius Vipava, Zavodu za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje in VDC Črnomelj.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju družinske, partnerske in individualne terapije ter svetovanja staršem na področju vedenjskih težav, posebnih potreb, odraščanja, ob ločitvi oz. razhodu itd.

Vedrana Đurašin

Vedrana Đurašin je univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, družinska in partnerska sistemska terapevtka ter licencirana vodja treningov starševstva Neverjetna leta.

Leta 2007 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za svojo poklicno pot je izbrala delo z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami na Službi za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike UKCLJ, kjer dela že več kot deset let.

Znanje iz klinične psihologije je, poleg vsakdanjega dela ter dodatnega izobraževanja v Sloveniji in v tujini, izpopolnjevala na štiriletni specializaciji, ki je vključevala delo z otroki, mladostniki in odraslimi na različnih področjih klinične prakse. Prva psihoterapevtska znanja je pridobivala na področju kognitivno vedenjske psihoterapije in ima zaključeno prvo stopnjo v izobraževalnem programu Društva za kognitivno in vedenjsko terapijo Slovenije. Nadaljevanje psihoterapevtskega študija jo je peljalo na štiriletni študij sistemske družinske in partnerske psihoterapije pri Medicinski fakulteti UL, v sodelovanju z londonsko Tavistock kliniko, ki ga je uspešno zaključila leta 2019. Strokovnost in kakovost pri delu ji med drugim omogoča tudi redna vključenost v supervizorski proces.

Leta 2015 se je začela izobraževati za vodjo treningov starševstva po programu Neverjetna leta, ki na svetovni ravni velja za eno izmed znanstveno dokazano učinkovitih metod pri vzgoji in obvladovanju težavnega vedenja otrok. Trenutno je licencirani vodja (leader) in v postopku pridobitve naziva trener (coach). Je redna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju klinično sistemske partnerske terapije.

Tamara Meško

Tamara Meško je univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, z dokončano drugo stopnjo izobraževanja iz vedenjsko- kognitivne terapije.

Že v času študija je njeno zanimanje pritegnilo klinično psihološko delo, zato se je vključevala v različne oblike prostovoljnega dela preko Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani ter v Službi za otroško psihiatrijo, UKC Ljubljana.

Leta 2015 se je kot pripravnica zaposlila na Nevrološki kliniki v Ljubljani ter tam delala z odraslimi z različnimi nevrološkimi stanji in obolenji. Tam je bila zaposlena do aprila 2017, nato pa je nove izzive poiskala na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike, kjer je zaposlena še danes. Avgusta 2019 je pričela z opravljanjem specializacije iz področja klinične psihologije, kjer v sklopu kroženj v različnih ustanovah, ki obravnavajo področje duševnega zdravja otrok, mladostnikov in odraslih, nadgrajuje svoje znanje in izkušnje v sodelovanju z izkušenimi mentorji.

V letu 2020 je postala tudi redna članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo.

Tekom poklicne poti se je izobraževala s področja klinične psihologije otrok, mladostnikov in odraslih ter se usposabljala v uporabi različnih psihodiagnostičnih sredstev. Njeno delo zajema predvsem diagnostično in tudi terapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov s težavami na različnih področjih funkcioniranja, hkrati pa ob tem tesno sodeluje tudi z njihovimi starši.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju psihodiagnostike različnih razvojnonevroloških, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno- vedenjsko terapijo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, vzgojno svetovanje staršem.

Dr. Staša Stropnik

Dr. Staša Stropnik je doktorica psiholoških znanosti, specialistka klinične psihologije, univerzitetna diplomirana psihologinja in akreditirana vedenjsko kognitivna terapevtka.

Od leta 2009 je zaposlena na Pediatrični kliniki, na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo. Najprej je bila na Pediatrični kliniki zaposlena kot mlada raziskovalka, leta 2014 je doktorirala iz razvojnopsiholoških študij na temo temperamenta malčka kot napovednika prilagoditvenih spretnosti in doseganja mejnikov socialno-čustvenega razvoja. Po tem je bila na istem kliničnem oddelku zaposlena kot psihologinja in po štiriletni specializaciji iz klinične psihologije leta 2019 pridobila naziv specialistka klinične psihologije. Od leta 2020 je članica strokovnega sveta Zbornice za klinično psihologijo Slovenije.

Ves čas svoje poklicne poti se je doma in v tujini dodatno izobraževala predvsem iz področja klinične psihologije otrok in mladostnikov ter kognitivno-vedenjske terapije. Njeno delo obsega diagnostično in terapevtsko obravnavo različnih težav otrok in mladostnikov (na učnem, vedenjskem, čustvenem in socialnem področju) in svetovalno delo z njihovimi starši. Sodeluje tudi pri raziskovalnem delu in kot predavateljica sodeluje na različnih strokovnih srečanjih.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju psihodiagnostike različnih razvojnonevroloških, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno- vedenjsko terapijo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, vzgojno svetovanje staršem.

Lara Pennone Šuštar

Lara Pennone Šuštar je magistrica psihologije, specializantka klinične psihologije in edukantka II. stopnje vedenjsko-kognitivne terapije.

Leta 2016 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poklicno pot je začela na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, kjer je pomoč nudila predvsem odraslim z možgansko-žilnimi boleznimi in v centru za zgodnje odkrivanje demenc. Njena pot se je nadaljevala na Kirurški kliniki UKC Ljubljana, kjer je v otroški intenzivni enoti in na oddelku otroške kirurgije delala s starši in otroki po poškodbah in boleznih. Od leta 2020 je zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer deluje v okviru Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo. Leta 2022 je pričela s specializacijo iz klinične psihologije, kjer pod vodstvom izkušenih mentorjev nadgrajuje in poglablja znanje s področja duševnega zdravja otrok, mladostnikov in odraslih.

Zaključuje drugo stopnjo izobraževanja iz vedenjsko kognitivne terapije, nedavno pa je končala izobraževanje iz paliativne oskrbe. Na strokovnih srečanjih sodeluje kot predavateljica in vodja delavnic, predvsem na področju komunikacije v zdravstvu in psihološkega vidika zdravstvene obravnave otrok. Piše strokovne prispevke za domače publikacije in tuje poljudnoznanstvene spletne strani.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju individualne terapije, učenja tehnik sproščanja in avtogenega treninga. V okviru Mangerskih psiholoških pregledov uči posameznike prepoznavanja lastnih čustev in misli, ter posledično obvladovanja le teh.

Katarina Uršič

Katarina Uršič je magistrica psihologije, specialistka klinične psihologije in vedenjsko-kognitivna terapevtka pod supervizijo.

Že tekom študija je pričela z delom z otroki in mladostniki preko dela v koloniji za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo. Leta 2016 se je kot pripravnica zaposlila na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer je od junija 2017 tudi redno zaposlena. Septembra 2018 je pričela z opravljanjem specializacije iz področja klinične psihologije, kjer tekom kroženj znotraj različnih zdravstvenih ustanov pridobiva nadaljnja, bolj poglobljena znanja s področja duševnega zdravja in obravnave otrok, mladostnikov in odraslih. Ob tem od leta 2021 sodeluje v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju psihodiagnostike različnih razvojnonevroloških, čustvenih in vedenjskih motenj otrok in mladostnikov, kognitivno- vedenjsko terapijo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, vzgojno svetovanje staršem.

Saša Jerko

Saša Jerko je univerzitetna diplomirana psihologinja in vedenjsko-kognitivna terapevtka pod supervizijo.

Želja po delu na področju klinične psihologije jo je vodila že pri izboru obvezne študijske prakse na Oddelku za rehabilitacijo po možganski kapi Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenija – Soča. Leta 2016 je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter se kot pripravnica zaposlila na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Po pripravništvu in opravljenemu strokovnemu izpitu se je zaposlila v Zdravstvenemu domu Novo mesto, kjer se je pri svojem delu srečevala tako z odraslimi kot tudi otroci. Od leta 2019 svojo poklicno pot nadaljuje v ambulanti za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča, tam je zaposlena še danes.

Tekom svoje poklicne poti se je izobraževala s področja vedenjsko kognitivne terapije ter leta 2016 opravila drugo stopnjo izobraževanja. Z rednim izobraževanjem na tem področju še nadaljuje, trenutno je vključena v tretjo, supervizijsko stopnjo. Opravljena ima tudi začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike.

V Terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju individualnega svetovalnega dela in vedenjsko-kognitivno usmerjene psihoterapije posameznikov.

Gita Bončina

Gita Bončina je univerzitetna diplomirana psihologinja in kognitivno-vedenjska terapevtka pod supervizijo.

Izkušnje na področju pomoči posameznikom je aktivno pridobivala že med študijem kot prostovoljka v različnih ustanovah s področja duševnega zdravja – v svetovalnici za motnje hranjenja Muza, nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara in Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout.

Leta 2017 se je kot pripravnica zaposlila v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna, kjer je svoje delo opravljala na področju čustvenih motenj in motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih. Svojo karierno pot je nadaljevala v Psihiatrični bolnišnici Begunje na Psihoterapevtskem oddelku, kjer od leta 2019 dela z odraslo populacijo po principih kognitivno-vedenjske terapije.

Tekom svoje poklicne poti se je dodatno izobraževala na različnih področjih kognitivno-vedenjske terapije odraslih ter čuječnosti. Njeno delo obsega predvsem individualno ter skupinsko svetovalno in psihoterapevtsko obravnavo odraslih v zahtevnih življenjskih obdobjih. Pri svojem terapevtskem delu z različnimi kognitivnimi in vedenjskimi tehnikami vzpodbuja posameznike k spreminjanju ter vzdrževanju ustreznejših ter bolj funkcionalnih miselnih in vedenjskih vzorcev.

Je članica upravnega odbora pri Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije ter aktivna članica Službe za psihološko pomoč civilne zaščite, kjer nudi psihosocialno pomoč posameznikom po nesrečah in drugih kriznih dogodkih.

V terapevtsko-izobraževalnem centru Ahil deluje na področju individualnih psihoterapij in svetovanja za odrasle.

Peter Topić

Pater Topić je univerzitetni diplomirani socialni delavec, psihoterapevt in certificirani terapevt na področju zasvojenosti s seksualnostjo.

Diplomiral je na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Po sedmih letih izobraževanja iz transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću je na inštitutu Psihopolis pridobil naziv TAP (Transactional Analyst – Psychotherapist). Specialistični študij je nadaljeval na mednarodnem inštitutu IITAP (International Institute for Trauma and Addiction Professionals) pri priznanem strokovnjaku na področju zasvojenosti s seksualnostjo dr. Patricku J. Carnesu v Londonu in v ZDA. Leta 2011 je zaključil specialistični študij v ZDA in s tem postal prvi Slovenec in peti Evropejec, ki je pridobil naziv CSAT (Certified Sex Addiction Therapist).

Je predavatelj na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (Sigmund Freud University Ljubljana). Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (www.nijz.si) je v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje član interdisciplinarne delovne skupine za področje nekemičnih zasvojenosti. Je tudi avtor knjige ‘Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane’, ki je izšla novembra 2015. Prevedel je še knjigo o seksualni zasvojenosti dr. Patricka J. Carnesa ‘Ne recite temu ljubezen’, za slovensko izdajo naslednje Carnesove knjige ‘V senci interneta’ pa je prispeval obširno spremno besedo. Spremno besedo je napisal tudi za slovensko izdajo knjige dr. Kennetha M. Adamsa Po tihem zapeljani in za srbsko izdajo Carnesove knjige Izlazak iz senke zavisnih od seksa. Predava na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini.